Wednesday 8 July 2020

Ở ngoài thì chỉ nhìn được mây bay qua, ở nhà thì đọc sách bay xa.

Outside, I see the clouds, inside I travel far away with the books!
No comments:

Post a Comment