Sunday, 21 June 2020

Một triệu tia sáng cho cha tôi.
Ảnh mình chụp vào năm ngoái, tại quê hương của ông ở Huế.

A million beams of light for my father. 
Photo taken last year, in his ancestral home in Huế.

No comments:

Post a Comment